Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Algemene voorwaarden van het Airbnb Plus-programma

Laatst bijgewerkt op 18 april 2019

Airbnb Plus ('Plus' of 'Programma') is een Programma waarmee verhuurders een 'Plus'-classificatie kunnen aanvragen, die Accommodaties met uitzonderlijke kwaliteit, comfort en stijl erkenning geeft.

Airbnb kan Plus op elk moment om welke reden dan ook beëindigen of wijzigen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Airbnb en andere algemeen van toepassing zijnde voorwaarden op je deelname aan Plus en je gebruik van het Platform van Airbnb. Eventuele met hoofdletters geschreven termen in deze Algemene Voorwaarden die niet gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die eraan gegeven is in de Gebruiksvoorwaarden.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor Plus, moeten een Accommodatie en de Host aan bepaalde standaarden voldoen. De Accommodatie moet: (1) een gehele woning of een privékamer met een eigen badkamer zijn en (2) in een omgeving liggen waar Plus beschikbaar is. De Host moet: (1) het afgelopen jaar een gemiddelde score van 4,8 van gasten behouden hebben; (2) het afgelopen jaar 95% van de reserveringsaanvragen geaccepteerd hebben; (3) het afgelopen jaar geen reserveringen geannuleerd hebben (behalve als er sprake was van verzachtende omstandigheden); en (4) het afgelopen jaar de standaard voor gastvrijheid van Airbnb nageleefd hebben.

Hosts die in aanmerking komen, krijgen deze informatie bij het beheren van hun advertenties.

Aanvraag en kosten

Als een Accommodatie en de Host aan de toelatingscriteria voldoen, kan de Host een aanvraag indienen om de Accommodatie toe te laten tot Plus. De aanmeldingsprocedure bestaat uit: (1) het voltooien van een checklist voor de woning; (2) het inplannen en voltooien van een visuele evaluatie op afstand; (3) het voltooien van een huisbezoek met een inspecteur van een externe partij, die mogelijk ook een fotoshoot doet; en (4) het bekijken van het verslag van het huisbezoek en de aanpassingen realiseren die nodig zijn om aan de criteria van het Programma te voldoen. Er kunnen meerdere huisbezoeken volgen om te bevestigen dat de Accommodatie aan de criteria van het Programma blijft voldoen.

Er moet een toeslag (de 'aanmeldingskosten') betaald worden om bij Plus aan te melden. Meer informatie over de aanmeldingskosten. Airbnb brengt de aanmeldingskosten in rekening, zodra de Host een huisbezoek inplant met de inspecteur van een externe partij. Airbnb heeft het recht het bedrag van de aanmeldingskosten af te trekken van toekomstige verdiensten van de Host of de Host om directe betaling te vragen. De niet-restitueerbare aanmeldingskosten dekken een deel van de kosten van het huisbezoek, waaronder het opstellen van het verslag na het huisbezoek en de aanmeldingsprocedure. Betaling van de aanmeldingskosten is geen garantie dat je toegelaten wordt tot Plus of deel mag blijven nemen aan het programma. Airbnb behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen of de aanmeldingsprocedure op welke manier dan ook te wijzigen.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor Plus moeten een Accommodatie en de Host aan bepaalde criteria voldoen. De Host moet: (1) een checklist voor de woning voltooien; (2) een visuele evaluatie op afstand inplannen en voltooien; (3) eventuele aanpassingen realiseren die vastgesteld werden tijdens de visuele evaluatie op afstand om aan de criteria van het Programma te voldoen; (4) een huisbezoek met een inspecteur van een externe partij voltooien, die mogelijk ook een professionele fotoshoot doet; en (5) eventuele aanpassingen realiseren die vastgesteld werden in het verslag dat naar aanleiding van het huisbezoek is opgesteld om aan de criteria van het Programma te voldoen. De Accommodatie moet: (1) aan de standaardrichtlijnen voor de inrichting voldoen die zijn samengesteld door een team van binnenhuisarchitecten, taxateurs en experts; en (2) aan alle punten op een kwaliteitslijst voldoen met betrekking tot onderhoud, basisvoorzieningen en de kwaliteit van spullen die door gasten gebruikt gaan worden, zoals linnengoed, handdoeken en beddengoed. Lees de volledige lijst van vereisten om in aanmerking te komen.

Airbnb behoudt zich het recht voor om de criteria te wijzigen. Of een Host of Woning aan de criteria om in aanmerking te komen voldoet, is enkel en alleen aan Airbnb om te beoordelen en bepalen.

Inspecteurs van derden voeren het huisbezoek uit en stellen het verslag van het huisbezoek op. Airbnb kan de veiligheid, rechtmatigheid, kwaliteit, geschiktheid of het gedrag van een Plus-host of -accommodatie niet garanderen of controleren, ongeacht of de Host of Accommodatie nu onderdeel is van Plus of niet. Als jouw Accommodatie wordt toegelaten tot Plus, betekent dit dat de Host en de Accommodatie op een bepaald moment aan de standaarden en kwalificatiecriteria hebben voldaan. Dit betekent niet dat Airbnb jouw Accommodatie of jou als Host aanbeveelt of goedkeurt. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten na te leven en aan al je andere verplichtingen zoals vermeld in onze Gebruiksvoorwaarden te voldoen.

Toelating en voordelen

Als je Woning in aanmerking komt voor Plus, wordt er automatisch een Plus-certificaat met je status toegevoegd aan je advertentie. Het blijft staan zolang je aan de vereisten blijft voldoen. Toelating tot Plus brengt bepaalde voordelen met zich mee, waaronder maar niet beperkt tot: (1) plaatsing per categorie in de zoekresultaten; (2) advies voor je inrichting, suggesties over hoe je je Accommodatie het beste kunt beschrijven en professionele foto's om je Advertentie een nieuwe uitstraling te geven, en (3) voorrang bij de klantenservice van Airbnb. Airbnb behoudt zich het recht voor om de classificatie of voordelen die met Plus gepaard gaan op elk moment aan te passen, weg te laten of stop te zetten.

Vereiste om exclusief te adverteren

Door je aan te melden voor het Plus-programma, ga je ermee akkoord dat je geen online reserveringsdienst of -platform zult gebruiken om dergelijke Plus-advertenties te promoten of er reserveringen voor te krijgen, en dit zolang je Woning nog steeds deelneemt aan het Programma. Je zorgt ervoor dat je deze Plus-accommodaties die door jou beheerd, onderhouden of op andere wijze gerund worden, uitsluitend op het Airbnb-platform adverteert, reserveert en promoot, en er uitsluitend via Airbnb reserveringen voor krijgt, tenzij je ervoor kiest om je af te melden voor het Programma. Wel is het toegestaan om je Accommodatie op je eigen website te adverteren. Je stemt ermee in en erkent dat Airbnb het recht heeft om je Accommodatie onmiddellijk uit het Airbnb Plus-programma te halen, als Airbnb ontdekt dat je deze paragraaf op enig moment hebt overtreden tijdens de Exclusiviteitsperiode, en dat Airbnb naar eigen goeddunken actie tegen je kan ondernemen, waaronder, maar niet beperkt tot, het voor onbepaalde tijd schorsen of verwijderen van de Accommodatie uit het Programma. Als je Advertentie uit het Programma verwijderd is, hetzij door Airbnb, hetzij omdat je je hebt afgemeld voor het Programma, wordt deze accommodatie niet langer als Plus-advertentie weergegeven en zijn de opgewaardeerde foto's en advertentiebeschrijving niet langer zichtbaar op het Airbnb-platform. Dit gedeelte is niet van toepassing op Accommodaties waarvoor je geen uitnodiging tot deelname aan het Plus-exclusiviteitsprogramma hebt ontvangen en is alleen van toepassing op Advertenties in de Verenigde Staten, Mexico, Indonesië, Thailand, Italië, Denemarken, Griekenland, Kroatië en Polen. Om twijfel te voorkomen, hoeven accommodaties in Japan of Korea geen deel uit te maken van het Plus-exclusiviteitsprogramma.

Automatisch opwaarderen

Als je je afspraak inplant en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden na 25 oktober 2018, ontvang je per e-mail een melding zodra je Advertentie de definitieve vorm heeft (je ´Definitieve advertentie-melding´). Binnen zeven (7) dagen na de datum waarop we je je Definitieve advertentie-melding (de 'Datum van opwaardering naar Plus') sturen, zal je Advertentie automatisch opwaarderen naar Plus. Je gaat ermee akkoord om voorafgaand aan je Opwaarderingsdatum naar Plus de conceptversie van je advertentie te controleren en om Airbnb op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden in de advertentiegegevens van de conceptversie. Op elk moment tussen de datum waarop je je Definitieve advertentie-melding ontvangt en je Datum van opwaardering naar Plus, kun je (a) voorkomen dat je accommodatie automatisch opgewaardeerd wordt naar Plus door de link te volgen die vermeld staat in je Definitieve advertentie-melding, (b) je Advertentie bewerken of (c) beslissen om je Advertentie nog voor je Datum van opwaardering naar Plus te publiceren door de link te volgen die vermeld staat in je Definitieve advertentie-melding. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het ontvangen van een Definitieve advertentie-melding geen garantie is dat je advertentie wordt opgewaardeerd naar Plus.

Plus-classificatie

Plus-classificaties mogen niet gebruikt worden op een manier die niet specifiek vermeld staat in deze Algemene Voorwaarden. Je hebt geen toestemming om je Plus-classificatie buiten je Advertentie te gebruiken of te laten zien. Als je Accommodatie in aanmerking komt voor de Plus-status, heb je geen eigendomsrechten over de Plus-classificatie of ander intellectueel eigendom van Airbnb, behalve zoals beschreven in deze voorwaarden. Airbnb houdt alle rechten, titels en belang van en in de Plus-classificatie, het Plus-handelsmerk en andere beschermde materialen.

We willen dat Verhuurders trots zijn op de Plus-status van hun Accommodatie, maar we vragen je het volgende niet te doen: (1) beweren te zijn goedgekeurd door een tussenpersoon of vertegenwoordiger van Airbnb, of anderszins je associatie met Airbnb verkeerd representeren; of (2) de Plus-classificatie commercialiseren (zoals door het creëren, importeren of verkopen van goederen met de Plus-classificatie of door je Plus-classificatie weer te geven op websites van derden of mobiele applicaties).

Verwijdering

De Plus-classificatie van je Accommodatie en bijbehorende voordelen en licentie om gebruik te maken van de Plus-classificatie kunnen op elk moment worden ingetrokken, als: (1) je deze voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden van Airbnb of andere Airbnb-voorwaarden die op jou van toepassing zijn, schendt; (2) jij of je Accommodatie niet meer voldoet aan de geschiktheidsnormen of kwalificatiecriteria van het Programma; of (3) jij of je Accommodatie gerelateerd wordt aan incidenten die de Standaard voor gastvrijheid van Airbnb schenden. Of je mag blijven deelnemen aan het Programma wordt naar eigen goeddunken van Airbnb bepaald, die ook de uiteindelijk beslissing hierover neemt. De aanmeldingskosten worden niet gerestitueerd na het plannen van het huisbezoek (zoals hierboven beschreven) en worden ook niet gerestitueerd als je Accommodatie, om wat voor reden dan ook, niet meer deelneemt aan Plus.

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in om Airbnb en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en hun functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers, vrij te stellen, te verdedigen, te vrijwaren van en tegen eventuele claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) je schending van deze Voorwaarden of ons Beleid of Normen, (ii) je oneigenlijk gebruik van het Airbnb-Platform of Diensten van Airbnb, (iii) je interactie met een Lid, verblijf in een Accommodatie, deelname aan een Ervaring, Gebeurtenis of andere Verhuurdersdienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot letsel, verliezen of schade (hetzij compenserend, direct, incidenteel, gevolgtrekking of anderszins) van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of als gevolg van dergelijke interactie, verblijf, deelname of gebruik, (iv) het Innen en Afdragen van Toeristenbelasting door Airbnb, of (v) je schending van enige wetten, regels of rechten van derden.

Disclaimer

Als je ervoor kiest om het Platform of de Collectieve Content van Airbnb te gebruiken, doe je dit vrijwillig en op eigen risico. Het Airbnb-platform, de Collectieve Content, de Plus-classificatie en andere materialen of voordelen van het Plus-programma worden aangeboden 'zoals het is', zonder enige garantie, of het nu gedrukt staat of geïmpliceerd is. De Plus-classificatie of status van de Plus-advertentie is geen aanbeveling van Airbnb van een Host of Accommodatie.

Je gaat ermee akkoord dat je alle mogelijkheden hebt gehad om de diensten van Airbnb, wetgeving, regels of richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op jouw Accommodatie en/of verhuurdiensten waar je gebruikt van kunt maken, te kunnen onderzoeken, en dat je niet vertrouwt op een verklaring over een wet of feit van Airbnb met betrekking tot een Accommodatie.

De voorgaande disclaimers zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet. Mogelijk heb je andere wettelijke rechten. De duur van wettelijk verplichte garanties, indien aanwezig, is echter beperkt tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid

De Aansprakelijkheidsvoorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden van Airbnb zijn van toepassing op Plus. De maximale cumulatieve aansprakelijkheid van Airbnb onder deze Voorwaarden of voortvloeiend uit het Programma, is het bedrag van de aanmeldingskosten van de Host.

Aanpassingen van de Voorwaarden

Airbnb behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen in overeenstemming met deze bepaling. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we de herziene Voorwaarden op het platform van Airbnb plaatsen en de datum achter 'Laatst bijgewerkt' bovenaan de Voorwaarden bijwerken. We zullen je ook ten minste dertig (30) dagen vóór de datum waarop deze van kracht worden, per e-mail op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Als je het niet eens bent met de herziene voorwaarden, kun je je deelname aan Plus met onmiddellijke ingang beëindigen. We zullen je in de e-mail informeren over je recht om deelname aan Plus te beëindigen. Als je je deelname aan Plus niet beëindigt voor de datum waarop de herziene voorwaarden van kracht worden, geeft de voortzetting van je toegang tot of gebruik van het Airbnb-platform aan dat je akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden