Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Gebruiksvoorwaarden voor hotelaanbieders

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2019

DE HOTELACCOMMODATIERESERVERING EN ADVERTENTIESERVICE WORDEN JE AANGEBODEN DOOR AIRBNB TRAVEL, LLC ('AIRBNB TRAVEL'). DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HOTELAANBIEDERS ('VOORWAARDEN VOOR HOTELAANBIEDERS') VORMEN EEN AANVULLING OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN AIRBNB, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR BETALINGEN, HET PRIVACYBELEID VAN AIRBNB EN ANDERE BELEIDSREGELS EN VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEBRUIK VAN HET AIRBNB-PLATFORM (GEZAMENLIJK: 'VOORWAARDEN VAN AIRBNB'). DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES VAN AIRBNB TRAVEL OM HOTELACCOMMODATIES OP HET AIRBNB-PLATFORM AAN TE BIEDEN, GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN VOOR HOTELAANBIEDERS.

Alle termen met een hoofdletter die hier niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden van Airbnb. Niets in deze Voorwaarden voor hotelaanbieders is in strijd met de Voorwaarden van Airbnb, tenzij dit expliciet is aangegeven. In geval van een conflict tussen de Voorwaarden van Airbnb en de Voorwaarden voor hotelaanbieders zijn deze Voorwaarden voor hotelaanbieders van toepassing binnen de context van een dergelijk conflict.

Als in deze Voorwaarden voor hotelaanbieders 'Airbnb Travel', 'wij', ' ons' of 'onze' staat, verwijst dit naar Airbnb Travel, LLC, 888 Brannan Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. In deze Voorwaarden voor hotelaanbieders verwijzen we met 'jij' of 'jouw' naar het bedrijf, de entiteit of een andere organisatie die Hotelaccommodaties aanbiedt op het Airbnb-platform. Deze Voorwaarden voor hotelaanbieders vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Aanbieder en Airbnb Travel over je toegang tot en gebruik van het Airbnb-platform om Hotelaccommodaties aan te bieden. De persoon die deze Voorwaarden voor hotelaanbieders accepteert, bevestigt en garandeert dat: (i) die bij het registreren van het Airbnb-account van de Aanbieder de exacte wettelijke naam van het bedrijf, de entiteit of een andere organisatie van de Aanbieder heeft opgegeven; en (ii) die de wettelijke bevoegdheid heeft om deze Voorwaarden voor hotelaanbieders namens de Aanbieder juridisch te binden en ermee akkoord te gaan.

1. Toepassingsgebied en gebruik van de Voorwaarden voor hotelaanbieders, deelnemende Accommodaties

Airbnb Travel, LLC biedt services om het reserveren en adverteren van Hotelaccommodaties die worden aangeboden door bepaalde hosts ('Hotelaanbieders' of 'Aanbieders') in verband met en via het Airbnb-platform te faciliteren.

Als Hotelaanbieder verklaar en garandeer je dat: (a) als je Hotelaccommodaties vertegenwoordigt voor individuele hotels ('Accommodaties'), je de bevoegdheid hebt om de Accommodaties wettelijk te binden en ons alle toestemmingen en licenties kunt verlenen die in deze Voorwaarden voor hotelaanbieders worden benoemd; en (b) noch de uitvoering noch de prestatie van deze overeenkomst op enigerlei wijze in strijd of conflict is met enige andere overeenkomst waaraan jij of een Accommodatie gebonden is. Je stemt ermee in om volledig verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst door de Accommodaties en zorgt ervoor dat elke Accommodatie gebonden is aan en voldoet aan alle verplichtingen en vereisten onder deze overeenkomst. Je stemt ermee in om ons binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte te stellen van wijzigingen in de huidige lijst met Accommodaties namens welke je Hotelaccommodaties aanbiedt.

Alle betalingsdiensten via of in verband met je gebruik van het Airbnb-platform worden aan je geleverd door een of meer entiteiten van Airbnb Payments (individueel en collectief, indien van toepassing, 'Airbnb Payments'), zoals uiteengezet in de Betalingsvoorwaarden.

2. Aanpassingen van deze Voorwaarden voor hotelaanbieders

Airbnb Travel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden voor hotellaanbieders op elk moment aan te passen in overeenstemming met deze bepaling. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden voor hotelaanbieders, plaatsen we de herziene Voorwaarden voor hotelaanbieders op het Platform van Airbnb en werken we de datum achter 'Laatst bijgewerkt op' bovenaan deze Voorwaarden voor hotelaanbieders bij. We stellen je ook per e-mail op de hoogte van de wijzigingen, te weten ten minste dertig (30) dagen vóór de datum waarop deze van kracht worden. Als je niet akkoord gaat met de herziene Voorwaarden voor hotelaanbieders, kun je deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. We informeren je over je recht tot weigeren en recht tot beëindigen van deze overeenkomst in de e-mailnotificatie. Als je je overeenkomst niet beëindigt voor de datum waarop de herziene Voorwaarden voor hotelaanbieders van kracht worden, beschouwen we de voortzetting van je gebruik van het Airbnb-platform om Hotelaccommodaties aan te bieden als een akkoord met de herziene Voorwaarden voor hotelaanbieders.

3. Beschikbaarheid, tarieven en inventaris

Wanneer je Hotelaccommodaties aanbiedt, ga je ermee akkoord om het aantal en het type kamers te specificeren dat voor reservering via het Airbnb-platform beschikbaar is in de Hotelaccommodatie ('Toewijzing'), de datum(s) waarop dergelijke kamers beschikbaar zijn en het nachttarief waartegen je dergelijke kamers beschikbaar maakt voor Airbnb Travel (de 'Kamerprijs'), alle toepasselijke Belastingen en alle andere verplichte kosten die in rekening worden gebracht aan Gasten, inclusief resortkosten of vergelijkbare verplichte kosten voor diensten of voorzieningen die in de Accommodatie worden aangeboden (de 'Resortkosten').

Je gebruikt het Airbnb-platform om eventuele wijzigingen in de Toewijzing en de Kamerprijs aan te brengen, tenzij we ermee akkoord gaan dat je dergelijke informatie op een andere manier communiceert, via tools die hetzij door ons, hetzij door een andere technologieleverancier worden geleverd (bijvoorbeeld een channel manager, wereldwijd distributiesysteem of API-verbinding) (een 'Alternatieve verbinding'). Je bent zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Toewijzing en de Kamerprijs en voor het up-to-date houden van de beschikbaarheid in je Advertentie(s).

Je informeert elke Gast die de Accommodatie(s) reserveert over het kamertype en alle voorzieningen, diensten en andere functies die in de Advertentie(s) staan. Je stemt er ook mee in om Gasten die via het Airbnb-platform een Hotelaccommodatie reserveren, dezelfde kwaliteit kamers en service (bijv. locatie, uitzicht) te bieden als klanten die via een ander kanaal reserveren.

4. Facilitatiekosten en Kosten voor extra gasten

Airbnb Travel brengt bepaalde facilitatiekosten in rekening in ruil voor marketing, IT, accountbeheer en andere kosten die we maken voor het faciliteren van Advertenties en reserveringen van Hotelaccommodaties ('Facilitatiekosten'). We behouden ons het recht voor om de Facilitatiekosten op elk moment te wijzigen en stellen je op tijd op de hoogte van eventuele wijzigingen in de Facilitatiekosten. Eventuele kostenwijzigingen hebben geen invloed op reserveringen die vóór de ingangsdatum gemaakt zijn. Verder behoudt Airbnb Travel zich het recht voor om naar eigen goeddunken Kosten voor extra gasten in rekening te brengen voor Advertenties van Hotelaccommodaties.

In overeenstemming met de Betalingsvoorwaarden van Airbnb int Airbnb Payments bij de Gasten de Kamerprijs, de toepasselijke toeslagen, het bedrag van de toepasselijke Belastingen die de Aanbieder in rekening brengt en (in bepaalde rechtsgebieden) de toepasselijke Belastingen op onze toeslagen. Airbnb Payments geeft een Uitbetaling aan jou vrij op de geplande aankomstdatum van de Gast in de Accommodatie, waarbij eventuele Facilitatiekosten worden afgetrokken van de Kamerprijs voordat je Uitbetaling wordt overgemaakt. Je Uitbetaling is gelijk aan het totale bedrag dat de Gast heeft betaald, met aftrek van de toepasselijke toeslagen en (in bepaalde rechtsgebieden) de toepasselijke Belastingen op onze toeslagen en/of de Kamerprijs.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het rechtstreeks innen van eventuele betalingen bij Gasten voor incidenten, upgrades of Resortkosten die door de Accommodatie gerekend worden ('Kosten voor gasten op locatie'), inclusief eventuele toepasselijke Belastingen op dergelijke Kosten voor gasten op locatie, en voor het afdragen van dergelijke Belastingen aan de juiste Belastingdienst. De Hotelaanbieder willigt geen verzoeken van Gasten in die ertoe kunnen leiden dat Airbnb een deel van de Kamerprijs moet terugbetalen zonder voorafgaande toestemming van Airbnb.

5. Belastingen

Tenzij Airbnb Travel anders aangeeft, draagt Airbnb Travel in het algemeen de Belastingen aan jou af waarvan jij aangeeft dat die bij een reservering horen. Voor alle Belastingen die Airbnb Travel aan jou afdraagt, ben je als enige verantwoordelijk voor: (a) het informeren van Airbnb Travel over het dan geldende belastingtarief bij de Accommodaties (en eventuele aanpassingen tijdens de looptijd van deze overeenkomst), (b) het waarborgen van de nauwkeurigheid van dergelijke belastingtarieven en (c) het tijdig afdragen van dergelijke Belastingen aan de juiste Belastingdienst.

6. Annuleringen en restituties, overboeking

Je gaat ermee akkoord om annuleringen van bevestigde reserveringen door Gasten in te willigen in overeenstemming met de toepasselijke annuleringsvoorwaarden van Airbnb die door jou voor de Hoteltoewijzing zijn ingesteld. Airbnb Travel mag de Facilitatiekosten inhouden op eventuele annuleringskosten die Gasten verschuldigd zijn. Als je een bevestigde reservering annuleert of een reservering niet kunt inwilligen bij aankomst van de Gast, dan heeft de Gast recht op volledige restitutie voor een dergelijke reservering en ga je akkoord met de geldende voorwaarden van Airbnb voor annuleringssancties en omboeking van Gasten.

7. Hotelcontent

Alle tekst, foto's en andere content die je verstrekt, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar stelt via het Airbnb-platform of aan Airbnb Travel voor het aanbieden van de Hotelaccommodaties, inclusief handelsmerken, logo's, foto's en andere gerelateerde intellectuele eigendommen, worden beschouwd als Ledeninhoud onder de Gebruiksvoorwaarden van Airbnb en is onderworpen aan de toestemmingen en licenties die daarin worden verleend. Je stemt ermee in om als enige verantwoordelijk te zijn voor alle content in dergelijke Advertenties en voor het beoordelen, goedkeuren en bevestigen van de juistheid ervan vóór publicatie.

8. Gegevensbescherming

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze overeenkomst, ga je ermee akkoord dat: (a) jij en Airbnb Travel elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor deze doeleinden, en elk individueel en afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor het naleven van de Wetgeving inzake gegevensbescherming; en (b) de Modelcontractbepalingen uiteengezet in Besluit 2004/915/EG van de Europese Commissie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, door verwijzing in deze overeenkomst worden opgenomen (Airbnb en haar relevante gelieerde ondernemingen zijn de 'gegevensexporteur' en de Hotelaanbieder is de 'gegevensimporteur').

Als Hotelaanbieder ga je ermee akkoord om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het verzamelen, verwerken, gebruiken of beveiligen van persoonsgegevens ('Wetgeving inzake gegevensbescherming'), inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de 'AVG'). Je implementeert adequate beveiligingssystemen en controles om de onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) te voorkomen die door de Aanbieder worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt (een 'Beveiligingsincident') in verband met deze overeenkomst. Als je denkt of vermoedt dat er van een Beveiligingsincident sprake is, moet je Airbnb Travel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en volledig samenwerken met Airbnb en/of Airbnb Travel om de gevolgen van het Beveiligingsincident te onderzoeken, op te lossen en te beperken. Je stemt ermee in dat je zonder toestemming van Airbnb Travel geen personen, gebruikers of regelgevende of toezichthoudende instanties op de hoogte stelt van een Beveiligingsincident, tenzij dit wettelijk verplicht is. Je biedt alle hulp die Airbnb Travel redelijkerwijs vraagt om te voldoen aan de verplichtingen van Airbnb Travel op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. Termijn en beëindiging

Deze overeenkomst heeft een looptijd van één jaar, waarna deze automatisch en doorlopend wordt verlengd voor volgende termijnen van één jaar totdat jij of Airbnb Travel de overeenkomst in overeenstemming met deze bepaling beëindigt. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen door de andere partij 30 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte te stellen. Kennisgevingen aan Airbnb Travel onder deze Voorwaarden voor hotellaanbieders moeten worden gestuurd naar terms@airbnb.com.

10. Verzekering

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende één (1) jaar daarna heb je een commerciële algemene aansprakelijkheidsverzekering (of een andere geschikte verzekeringspolis, wat een overkoepelende polis mag zijn) (de 'Verzekeringspolis') die aansprakelijkheid dekt in verband met claims van Gasten aangaande persoonlijk letsel, materiële schade of diefstal bij een Accommodatie. De Verzekeringspolis is ter hoogte van minimaal $ 5.000.000 USD en (a) wordt verstrekt door een verzekeringsmaatschappij met een A.M. Best-rating van niet minder dan A- en heeft een vergunning voor alle toepasselijke rechtsgebieden; (b) is primair en non-contributief ten opzichte van enige andere verzekering van Airbnb of Airbnb Travel; (c) noemt Airbnb en Airbnb Travel als extra verzekerden; en (d) wordt niet geannuleerd of wezenlijk gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving van 30 dagen aan ons. Je verstrekt ons op verzoek een bewijs van verzekering voor de Verzekeringspolis. In geen geval worden de limieten van een verzekeringspolis beschouwd als een beperking van de aansprakelijkheid van een van de partijen onder deze overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS AIRBNB TRAVEL NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR ENIGE GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN GOODWILL, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF DIENSTEN, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF JE ORGANISATIE OF AIRBNB TRAVEL OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL DAT HIERIN IS UITEENGEZET, NIET BLIJKT TE HEBBEN VOLDAAN AAN HET ESSENTIËLE DOEL.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AIRBNB TRAVEL DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN VOOR HOTELLEVERANCIERS OF JE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN AIRBNB TRAVEL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE AIRBNB TRAVEL AAN JE HEEFT BETAALD IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET EVENEMENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT AANSPRAKELIJKHEID, OF HONDERD DOLLAR ($ 100 USD), INDIEN DERGELIJKE BETALINGEN NIET ZIJN GEDAAN, INDIEN VAN TOEPASSING.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS BEDOELD OM ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

12. Schadeloosstelling hotel

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord om Airbnb Travel, gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Airbnb en Airbnb Payments, vrij te stellen, te verdedigen (naar keuze van Airbnb Travel) en te vrijwaren van claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, met inbegrip van en zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met: (i) schending door jou of een Accommodatie van deze Voorwaarden voor hotelleveranciers; (ii) het aanbieden door jou of een Accommodatie van hotelaccommodaties op het Airbnb-Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot letsel, verliezen of schade (hetzij compenserend, direct, incidenteel, als gevolg van of anderszins) van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of als gevolg van de reservering of het verblijf van een Gast in een door jou aangeboden hotelaccommodatie; of (iii) het gebruik door jou of een Accommodatie van een Alternatieve Aanbieder om een Accommodatie toe te wijzen.

13. Bemiddeling bij geschillen, arbitrageovereenkomst, toepasselijk recht

In dit Artikel staat de procedure voor het oplossen van geschillen, claims of bezwaren die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden voor hotelleveranciers (een 'Geschil'). Hier staat ook welk rechtsgebied van toepassing is op de Voorwaarden voor hotelleveranciers.

Na schriftelijke kennisgeving van een Geschil stellen je organisatie en Airbnb redelijkerwijs personeel beschikbaar met de juiste bevoegdheid om het Geschil te onderhandelen en proberen op te lossen. Onderhandeling kan op afstand of op een voor beide partijen aanvaardbare plek op de hieronder gespecificeerde locatie plaatsvinden. Als het Geschil niet binnen tien (10) werkdagen na de oorspronkelijke kennisgeving is opgelost, tenzij de partijen een andere onderhandelingsperiode zijn overeengekomen, kan elke partij het Geschil voortzetten volgens de hieronder uiteengezette procedure.

Deze Voorwaarden voor hotelleveranciers worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië en de Verenigde Staten, zonder directe strijd tussen tweeërlei rechtsregels. Als je organisatie is opgericht onder Amerikaanse wetgeving of een van haar staten, moet elk Geschil dat niet is opgelost via de hierboven beschreven informele onderhandelingen aan bindende arbitrage worden onderworpen. De locatie voor het oplossen van een Geschil, inclusief door arbitrage, is San Francisco, Californië, Verenigde Staten. Alle gerechtelijke procedures die zijn uitgesloten van arbitrage op grond van dit Artikel moeten worden ingediend bij een staats- of federale rechtbank in San Francisco, Californië. Jij en Airbnb Travel stemmen beiden in met de locatie en persoonlijke jurisdictie in San Francisco, Californië. Elke arbitrage wordt uitgevoerd door JAMS in overeenstemming met haar Commerciële Arbitrageregels, en de uitspraak van de arbiter(s) kan aan een rechtbank worden voorgelegd die bevoegd is voor een dergelijk Geschil. De partijen erkennen dat deze Voorwaarden voor hotelleveranciers bewijs zijn van een transactie met betrekking tot interstatelijke handel en niettegenstaande de bovenstaande bepaling met betrekking tot het toepasselijke materiële recht, wordt elke arbitrage uitgevoerd op grond van de voorwaarden van deze Overeenkomst onderworpen aan de Federal Arbitration Act (9 U.S.C., Secs. 1-16). De partijen begrijpen dat arbitrage definitief en bindend is en dat zij, behalve zoals hieronder uiteengezet, afstand doen van hun rechten op juryrechtspraak en op andere afwikkelingsprocedures (zoals gerechtelijke stappen of administratieve procedures).

Met betrekking tot een Geschil over de intellectuele eigendomsrechten van Airbnb Travel of vertrouwelijke informatie van Airbnb Travel, heeft Airbnb Travel het recht om een rechtszaak aan te spannen bij een bevoegde rechtbank (die dan de exclusieve jurisdictie heeft), waaronder een rechtszaak met het oog op specifieke prestaties, een gerechtelijk bevel of andere billijke vormen van vrijstelling. De rechtbanken en locaties voor een dergelijke gerechtelijke procedure zijn zoals hierboven gespecificeerd. Dit Artikel blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden voor hotelleveranciers.

14. Algemene clausules

Samen met de Voorwaarden van Airbnb vormen deze Voorwaarden voor hotelleveranciers de volledige overeenkomst tussen Airbnb Travel en jou met betrekking tot dit onderwerp, en vervangen ze alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Airbnb Travel en jou met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van het Airbnb-platform om hotelaccommodaties aan te bieden. Er bestaat geen joint venture, samenwerking, dienstverband of agentschapsrelatie tussen jou en Airbnb Travel als gevolg van deze overeenkomst of je gebruik van het Airbnb-platform om hotelaccommodaties aan te bieden. Deze Voorwaarden voor hotelleveranciers geven geen rechten of rechtsmiddelen aan andere personen dan de betrokken partijen. Als enige bepaling van deze Voorwaarden voor hotelleveranciers ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling geschrapt en heeft die geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het niet handhaven door Airbnb Travel van enig recht of bepaling in deze Voorwaarden voor hotelleveranciers, is geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling, tenzij dit door ons schriftelijk wordt erkend en goedgekeurd. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden voor hotelleveranciers, doet de uitoefening door een van de partijen van een van de rechtsmiddelen op grond van deze Voorwaarden voor hotelleveranciers geen afbreuk aan de andere rechtsmiddelen op grond van deze Voorwaarden voor hotelleveranciers of andere wetgeving. Je mag deze overeenkomst en jouw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airbnb Travel. Airbnb Travel kan deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of delegeren, met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 30 dagen. Je recht om deze overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen blijft ongewijzigd.

Gerelateerde artikelen

Hulp met je boekingen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden