Bij het typen van de zoektermen krijg je suggesties. Om deze te bekijken, gebruik je de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Met enter maak je een keuze. Als de selectie een zin is, wordt die zin als zoekopdracht gebruikt. Als de suggestie een link is, wordt de pagina geopend in de browser.
Juridische termen

Hoe reageert Airbnb op data-verzoeken van rechtshandhavingsinstituten?

Dit artikel is automatisch vertaald.

De volgende informatie wordt verstrekt voor wetshandhavingsinstanties die informatie zoeken over gebruikers van het Airbnb-platform (dat wil zeggen, een 'Wetshandhavingsverzoek' willen indienen). Alle andere verzoeken om informatie over het Airbnb-platform, waaronder gebruikersvragen over reserveringen en gebruikersinformatie, moeten worden gericht aan onze klantenservice. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze pagina. Je moet deze pagina elke keer controleren als je een wetshandhavingsverzoek indient.

Voor dit beleid verwijst 'Airbnb' naar het Airbnb-platform. Airbnb, Inc., Airbnb Ireland UC ('Airbnb Ireland'), Airbnb Global Services Limited ('Airbnb GSL') en Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd ('Airbnb China') zijn individuele entiteiten.

Alle wetshandhavingsinstanties die informatie zoeken over gebruikers van het Airbnb-platform, moeten zich registreren bij het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Wetshandhavingsinstanties kunnen dan rechtstreeks via het Wetshandhavingsportaal een Wetshandhavingsverzoek indienen. Wetshandhavingsambtenaren die geen wetshandhavingsverzoeken indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kunnen langere responstijden verwachten.

We ontvangen en reageren regelmatig op geldige verzoeken om gebruikersinformatie en hebben onze aanvullende transparantierapporten voor wetshandhaving beschikbaar gesteld in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de richtlijnen voor wetshandhavingsinstanties.

Vorm van alle verzoeken

Airbnb is niet in staat om te brede of vage wetshandhavingsverzoeken of wetshandhavingsverzoeken te verwerken die niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving. We nemen alleen wetshandhavingsverzoeken in overweging die:

 1. Getypt en in PDF-bestandformaat
 2. Op het briefpapier van de politie en naar behoren ondertekend en gestempeld door de juiste wetshandhavingsambtenaar die door de lokale wetgeving bevoegd is om de wetshandhavingsentiteit te vertegenwoordigen die het verzoek indient
 3. Voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten. Als je onduidelijk bent over de wettelijke vereisten met betrekking tot je aanvraag, moet je passend juridisch advies inwinnen.
 4. Geadresseerd aan Airbnb, Inc., Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China (indien van toepassing), en ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Voor meer informatie over welke entiteit je aan je verzoek moet voldoen, ga je naar de onderstaande secties met de titel 'Procedures voor verzoeken van wetshandhavingsdiensten in de VS' en 'Procedures voor verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten'. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, stuur het dan rechtstreeks naar Airbnb, Inc., Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China (indien van toepassing), hetzij rechtstreeks of naar de betreffende entiteit 's geregistreerde agent voor betekening van het proces. Houd er rekening mee dat als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en in plaats daarvan je verzoek naar Airbnb e-mailt, Airbnb meestal alleen reageert op e-mails die afkomstig zijn van officiële e-maildomeinen van wetshandhavingsinstanties.
 5. Opgesteld in het Engels of vertaald naar het Engels. Als je verzoek naar behoren is gericht aan Airbnb GSL, kan het in het Engels of Japans worden opgesteld of in het Engels of Japans worden vertaald. Als je verzoek correct is gericht aan Airbnb China, kan het worden opgesteld in het Engels of vereenvoudigd Chinees of vertaald zijn naar het Engels of vereenvoudigd Chinees.

Om ervoor te zorgen dat Airbnb je wetshandhavingsverzoek kan verwerken, moet het de volgende elementen bevatten:

 • Alle bekende e-mailadressen, namen en aliassen van betrokkenen over wie je om informatie vraagt en/of alle bekende fysieke adressen en telefoonnummers van betrokkenen. Dit helpt Airbnb om het onderwerp te identificeren
 • Je naam, titel en afdeling; de wetshandhavingsinstantie of -instantie die je vertegenwoordigt; en de rechtshandhavingsentiteit of het adres van het agentschap, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres
 • De specifieke informatie over de persoon die je aanvraagt; waarom je deze informatie aanvraagt; de vermeende misdaad die je bekijkt; en hoe de informatie die je aanvraagt met betrekking tot de vermeende misdaad die je bekijkt
 • De van toepassing zijnde wet op grond waarvan je de wettelijke bevoegdheid hebt om de specifieke informatie die je aanvraagt op te vragen
 • De van toepassing zijnde wet of regelgeving op grond waarvan je vraagt dat de persoon van gegevens op de hoogte wordt gehouden, indien van toepassing

Terug naar boven

Procedures voor verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsdiensten

Alle verzoeken van de Amerikaanse wetshandhavingsinstantie ('verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsdiensten') moeten worden gericht aan Airbnb, Inc., gevestigd in San Francisco, Californië, en moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Airbnb, Inc. reageert op geldige, correct ingediende verzoeken, voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de Amerikaanse wetgeving, waar de juiste service het indienen van het verzoek via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb betekent of, als je dat niet kunt doen, door een dienst op Airbnb 's Geregistreerde Agent for Service of Process in Delaware en/of Californië:

Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 866-403-5272, 302-636-5454 (fax), www.cscglobal.com en/of op 888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 T.a.v.: Legal.

De volgende materialen zijn vereist om een niet-spoedeisende Amerikaanse wetshandhavingsaanvraag geldig te maken:

 1. Een geldige rechtszaak, grand jury, of administratieve dagvaarding is vereist om de openbaarmaking van elementaire abonnee records dwingen zoals uiteengezet in 18 USC § 2703(c)(2)
 2. Een gerechtelijk bevel uitgegeven op grond van 18 USC § 2703(d) is vereist om de openbaarmaking van andere documenten met betrekking tot een account af te dwingen, met uitzondering van de inhoud van gebruikerscommunicatie
 3. Voor de inhoud van gebruikerscommunicatie is een huiszoekingsbevel vereist dat is uitgegeven volgens de procedures beschreven in de Amerikaanse Federale Regels van Strafprocedure (of vergelijkbare procedures van de staat).

Mocht je vragen hebben over deze wettelijke vereisten, dan moet je het juiste juridisch advies inwinnen. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt Airbnb, Inc. zich uitdrukkelijk het recht voor om het gebruik te eisen van specifieke aanvullende processen of van een van toepassing zijnde Mutual Legal Assistance Convention ("MLAT") -proces, indien van toepassing.

Gebruikersmelding

Houd er rekening mee dat Airbnb, Inc. een beleid heeft om redelijke inspanningen te leveren om getroffen gebruikers op de hoogte te stellen wanneer het een geldig wetshandhavingsverzoek ontvangt met het verzoek om gebruikersgegevens. Airbnb, Inc. stelt de in het wetshandhavingsverzoek vermelde gebruiker(s) op de hoogte, in het geval dat de gebruiker passende beschermende voorzieningen wil zoeken, behalve wanneer een apart gerechtelijk bevel (niet alleen het Wetshandhavingsverzoek zelf) Airbnb, Inc. uitdrukkelijk verplicht om kennisgeving uit te stellen of achter te houden; wanneer kennisgeving anderszins wettelijk verboden is; of wanneer Airbnb, Inc., naar eigen goeddunken, gelooft dat kennisgeving zinloos, ineffectief zou zijn of een risico zou creëren op letsel of lichamelijk letsel aan een persoon of groep, of aan zijn eigendom.

Alle vertraagde kennisgeving en geheimhoudingsbevelen bij Airbnb, Inc. moeten voldoen aan 18 USC § 2705(b). Naast het voldoen aan alle andere wettelijke vereisten, moet elk gerechtelijk bevel dat kennisgeving van gebruikers onder dit artikel verbiedt een gerechtelijke uitspraak bevatten dat er reden is om aan te nemen dat de kennisgeving van het bestaan van het gerechtelijk bevel een of meer van de volgende nadelige resultaten zal hebben, zoals uiteengezet in de verordening:

 • Het in gevaar brengen van het leven of de fysieke veiligheid van een persoon;
 • Vlucht van vervolging;
 • Slijtage van of knoeien met bewijs;
 • Intimidatie van potentiële getuigen; of
 • Anders een onderzoek ernstig in gevaar brengen of een proefperiode onnodig vertragen

Om geldig te zijn, moeten alle geheimhoudingsbevelen de periode identificeren waarin het bevel van kracht is.

In overeenstemming met het beleid van het verstrekken van kennisgeving aan gebruikers van wetshandhavingsverzoeken die betrekking hebben op hun gebruikersgegevens, kan Airbnb, Inc. de overheid verzoeken om een gerechtelijke beoordeling van elk geheimhoudingsbevel dat is uitgegeven in verband met een nationale veiligheidsbrief.

Terug naar boven

Klachten van de Amerikaanse Procureur-generaal

Als je een Amerikaanse overheidsfunctionaris bent die samenwerkt met een federale regelgevende instantie (zoals een algemeen kantoor), kun je contact met ons opnemen met betrekking tot klachten van consumenten of andere soortgelijke zaken door hier per e-mail contact op te nemen met Airbnb. Berichten afkomstig van niet-overheidsdomeinen worden verwijderd en er wordt geen reactie gegeven. Noodverzoeken, wetshandhavingsverzoeken of gegevensverzoeken mogen niet op dit e-mailadres worden ingediend.

Terug naar boven

Procedures voor verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op verzoeken van wetshandhavingsdiensten voor gebruikersinformatie van wetshandhavingsinstanties in andere landen dan de VS ('Verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten').

Alle verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten moeten over het algemeen worden gericht aan Airbnb Ierland, gevestigd in Dublin, Ierland, behalve:

(1) vraagt om informatie van de politie in Japan of over gebruikers die inwoners van Japan zijn ('Japanse gebruikers'), tenzij de gebruiker een advertentie buiten Japan heeft geboekt of aangemaakt ' -informatie (' Verzoeken van Japanse wetshandhavingsdiensten ') of

(2) vraagt om informatie van de politie in China of met betrekking tot gebruikers die Chinese ingezetenen zijn ('Chinese gebruikers'), tenzij de gebruiker een advertentie buiten China heeft geboekt of aangemaakt of de betaal-/uitbetalingsmethode die buiten China is uitgegeven ('Verzoeken van Chinese wetshandhavingsdiensten').

Over het algemeen reageert Airbnb Ierland op geldige, correct gemelde verzoeken, voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb Ierland op de hoogte stellen van je verzoek door een PDF-kopie van je verzoek te mailen; door een kopie van je verzoek te faxen naar +(353) 16971830; of door een kopie van je verzoek te sturen naar:

Airbnb Ireland UC, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland

Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb Ierland te versnellen, dien je je verzoek in via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

Alle Japanse wetshandhavingsverzoeken moeten worden gericht aan Airbnb GSL in Dublin, Ierland. Over het algemeen reageert Airbnb GSL op geldige, correct gemelde verzoeken, voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb GSL van je verzoek op de hoogte stellen door een PDF-kopie van je verzoek te mailen; door een kopie van je verzoek te faxen naar +81345869824; of door een kopie van je verzoek te sturen naar:

Airbnb Global Services Limited, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland

Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb GSL te versnellen, dien je je verzoek in via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

Voor de duidelijkheid, wanneer de politie om informatie vraagt met betrekking tot de accommodatie van een Japanse gebruiker of een reservering buiten Japan, moet de politie hun verzoek richten aan Airbnb Ierland.

Alle wetshandhavingsverzoeken van China moeten worden gericht aan Airbnb China in Peking, de Republiek China. (Voor de toepassing van deze richtlijnen omvatten 'China' en 'de Volksrepubliek China' niet Hongkong, Macau en Taiwan.)

Zowel de Chinese politie als de niet-Chinese politie moeten hun verzoeken met betrekking tot Chinese gebruikers naar Airbnb China richten.

Over het algemeen reageert Airbnb China op geldige, correct gemelde verzoeken, voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb China op de hoogte stellen van je verzoek door een PDF-kopie van je verzoek te mailen of door een kopie van je verzoek te sturen naar:

01B, Kamer 1401, Unit 1, Gebouw 1, No. 1 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing, PRC, T.a.v.: Legal

Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb China te versnellen, dien je je verzoek in via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

Voor de duidelijkheid, wanneer de politie om informatie vraagt met betrekking tot de accommodatie of reservering van een Chinese gebruiker buiten China, of een betaal-/uitbetalingsmethode die buiten China is uitgegeven, moet de politie hun verzoek richten aan Airbnb Ierland.

De volgende materialen zijn vereist voor alle niet-spoedeisende verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten, met uitzondering van verzoeken van Chinese wetshandhavingsdiensten (voor verzoeken van Chinese wetshandhavingsdiensten, zie hieronder):

 1. Voor de openbaarmaking van basisgegevens van gebruikers, transactionele informatie met betrekking tot het account van een gebruiker of basisgegevens voor betalingen moet een wetshandhavingsinstantie een geldig verzoek indienen op het briefpapier van het wetshandhavingsbureau
 2. Voor de openbaarmaking van de inhoud van gebruikerscommunicatie moet een wetshandhavingsentiteit een geldig passend en bindend gerechtelijk bevel indienen (of een vergelijkbare lokale procedure)

De volgende materialen zijn vereist voor alle niet-spoedeisende verzoeken van de Chinese wetshandhavingsdiensten:

Voor de openbaarmaking van basisgegevens van gebruikers, transactiegegevens met betrekking tot het account van een gebruiker, basisgegevens voor betalingen of de inhoud van gebruikerscommunicatie moet de bevoegde Chinese autoriteit het volgende indienen:

 1. Een geldig administratieve bevel ('立案决定' of '立案通知') op het officiële briefpapier van de Chinese autoriteit;
 2. Een geldig bericht over het verzamelen van bewijs (证据调取通知书'') of gerechtelijk bevel (法院调查令''); en
 3. Geldig identiteitsbewijs als wetshandhavingsambtenaar bij de bevoegde Chinese autoriteit ('of警官证'工作证 ').

Wanneer de Chinese autoriteit een kennisgeving, bestelling of bewijsverzameling doorgeeft, probeert Airbnb China mee te werken aan het onderzoek, inclusief door het inhouden van de kennisgeving van gebruikers (voor de algemene meldingspraktijken van Airbnb, zie hieronder).

Niettegenstaande het bovenstaande behouden Airbnb Ierland, Airbnb GSL en Airbnb China zich uitdrukkelijk het recht voor om het gebruik van specifieke aanvullende procedures of van een van toepassing zijnde Mutual Legal Assistance Policy (“MLAT”) -procedure te eisen.

Gebruikersmelding

Airbnb Ierland, Airbnb GSL en Airbnb China hebben een beleid om redelijke inspanningen te leveren om getroffen gebruikers op de hoogte te stellen wanneer ze een geldig wetshandhavingsverzoek ontvangen met het verzoek om gebruikersgegevens te verstrekken. Airbnb Ierland, Airbnb GSL en Airbnb China stellen de relevante gebruiker(s) die zijn geïdentificeerd in het wetshandhavingsverzoek op de hoogte, behalve wanneer een gerechtelijk bevel Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China uitdrukkelijk verplicht om kennisgeving uit te stellen of achter te houden; wanneer kennisgeving anderszins verboden is door de toepasselijke wetgeving; of wanneer Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China, naar eigen goeddunken, gelooft dat kennisgeving zinloos, ineffectief zou zijn of een risico zou creëren op letsel of grote schade aan de rechten of eigendommen van Airbnb Ierland, Airbnb GSL of Airbnb China of aan een persoon of groep personen, waaronder minderjarigen.

Terug naar boven

Grensoverschrijdende informatieverzoeken

Alle verzoeken om gebruikersinformatie moeten worden ingediend volgens de hierboven beschreven processen en moeten voldoen aan de relevante wetgeving. Afhankelijk van de omstandigheden en de gevraagde informatie kan Airbnb van de verzoekende wetshandhavingsinstantie vragen om relevante grensoverschrijdende juridische processen te volgen, zoals via een Mutual Legal Assistance Policy ('MLAT'), om een relevant gerechtelijk bevel te verkrijgen in het rechtsgebied waar de wetshandhavingsinstantie om informatie vraagt. Behalve in omstandigheden waarin Airbnb een noodverzoek kan accepteren, moeten alle wetshandhavingsverzoeken om informatie over Airbnb-gebruikers voldoen aan de lokale wetgeving. Als je vragen hebt over de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op je wetshandhavingsverzoek, moet je passend juridisch advies inwinnen.

Terug naar boven

Noodverzoeken

In het geval van een noodsituatie met een onmiddellijk risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel voor een persoon, kan de politie een noodverzoek indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Klik op de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb op de knop 'Noodverzoek'.

Als je geen toegang hebt tot de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Noodverklaring'. Houd er rekening mee dat als je je noodverzoek naar Airbnb mailt, Airbnb meestal alleen reageert op e-mails die afkomstig zijn van officiële e-maildomeinen van wetshandhavingsinstanties. Als je geen toegang hebt tot de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en als je een noodverzoek naar Airbnb GSL stuurt, kun je je verzoek ook faxen naar +81345869824.

Aanvragen voor noodgevallen moeten de volgende elementen bevatten:

 • Alle bekende e-mailadressen, namen, geboortedatums en aliassen van wie je om informatie vraagt en/of alle bekende thuisadressen en telefoonnummers van betrokkenen. Deze informatie helpt Airbnb bij het identificeren van de betrokkenen.
 • Je naam, afdeling, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres
 • De specifieke informatie over de persoon die je in geval van nood aanvraagt; waarom je deze informatie aanvraagt; en hoe deze informatie betrekking heeft op je onderzoek
 • De aard van de noodsituatie; en waarom de informatie die je aanvraagt dringend is en niet kan worden verkregen door het gebruik van gewone wetshandhavingsverzoeken

Airbnb-gebruikers of derden die zich bewust zijn van een noodsituatie moeten onmiddellijk en rechtstreeks contact opnemen met de lokale politie.

Terug naar boven

Gerelateerde artikelen

Krijg hulp bij je reserveringen, account en nog veel meer.
Inloggen of aanmelden