Navigeer voorwaarts om toegang te krijgen tot voorgestelde resultaten

  Hoe reageert Airbnb op data-verzoeken van rechtshandhavingsinstituten?

  De volgende informatie is bedoeld voor wetshandhavingsinstanties die informatie zoeken over gebruikers van het Airbnb-platform (d.w.z. die een 'wetshandhavingsverzoek' willen indienen). Alle andere informatieaanvragen over het Airbnb-platform, waaronder gebruikersvragen over reserveringen en gebruikersgegevens, moeten gericht worden aan onze klantenservice. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze pagina. Je moet deze pagina elke keer als je een aanvraag indient, controleren.

  In de rest van deze tekst is 'Airbnb' een verwijzing naar het Airbnb-platform. Airbnb, Inc., Airbnb Ierland UC ('Airbnb Ierland'), Airbnb Global Services Limited ('Airbnb GSL') en Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd ('Airbnb China') zijn individuele entiteiten.

  Alle wetshandhavingsinstanties die informatie zoeken over gebruikers van het Airbnb-platform, moeten zich registreren bij het Airbnb-portaal voor wetshandhavingsinstanties. Wetshandhavingsinstanties kunnen dan rechtstreeks via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb een Wetshandhavingsverzoek indienen. Wetshandhavingsambtenaren die geen Wetshandhavingsverzoeken indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kunnen op langere reactietijden rekenen.

  We ontvangen en reageren regelmatig op geldige verzoeken om gebruikersgegevens en hebben onze aanvullende transparantierapporten voor wetshandhaving beschikbaar gesteld in overeenstemming met onze servicevoorwaarden, ons privacybeleid en onze richtlijnen voor wetshandhaving.

  Formulier voor alle verzoeken

  Airbnb is niet in staat om te brede of vage verzoeken van wetshandhavingsdiensten of verzoeken van wetshandhavingsdiensten die niet aan de toepasselijke wetgeving voldoen, te verwerken. We nemen alleen wetshandhavingsverzoeken in overweging die:

  1. getypt en in PDF-bestandsformaat zijn
  2. op briefpapier van de wetshandhavingsentiteit staan en naar behoren ondertekend en gestempeld zijn door de juiste wetshandhavingsambtenaar die door de lokale wetgeving bevoegd is om de wetshandhavingsentiteit te vertegenwoordigen die het verzoek indient
  3. in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving. Als je niet goed op de hoogte bent van de wettelijke vereisten met betrekking tot je verzoek, moet je passend juridisch advies inwinnen.
  4. Geadresseerd aan Airbnb, Inc., Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China (naargelang van toepassing) en ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Voor meer informatie over aan welke entiteit je jouw verzoek moet richten, raadpleeg je de onderstaande secties, getiteld 'Procedures voor verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties' en 'Procedures voor verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsinstanties'. Als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, stuur je dit rechtstreeks naar Airbnb, Inc., Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China (naargelang van toepassing), of naar de geregistreerde agent voor betekening van de betreffende entiteit. Houd er ook rekening mee dat Airbnb, als je niet in staat bent om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en in plaats daarvan je verzoek naar Airbnb e-mailt, meestal alleen reageert op e-mails die afkomstig zijn van officiële e-maildomeinen van wetshandhavingsdiensten.
  5. Opgesteld in het Engels of vertaald naar het Engels. Als je aanvraag correct is geadresseerd aan Airbnb GSL, kan deze worden opgesteld in het Engels of Japans of worden vertaald naar het Engels of Japans. Als je verzoek correct is gericht aan Airbnb China, mag het zijn opgesteld in het Engels of Vereenvoudigd Chinees of vertaald naar het Engels of Vereenvoudigd Chinees.

  Om Airbnb in staat te stellen je Wetshandhavingsverzoek te verwerken, moet het de volgende elementen bevatten:

  • alle bekende e-mailadressen, namen en aliassen van betrokkenen over wie je informatie zoekt en/of alle bekende adressen en telefoonnummers van betrokkenen. Dit helpt Airbnb de betrokkene te identificeren
  • Je naam, functie en afdeling; de wetshandhavingsinstantie of -instelling die je vertegenwoordigt; en het adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de wetshandhavingsinstantie of -instelling
  • De specifieke informatie over de betrokkene die je opvraagt; waarom je deze informatie opvraagt; de vermeende misdaad die je onderzoekt; en hoe de informatie die je opvraagt betrekking heeft op de vermeende misdaad die je onderzoekt
  • De van toepassing zijnde wet of regelgeving op grond waarvan je de wettelijke bevoegdheid hebt om de specifieke informatie op te vragen die je opvraagt
  • De van toepassing zijnde wet of regelgeving op grond waarvan je opvraagt dat kennisgeving aan de betrokkene wordt achtergehouden, indien van toepassing

  Terug naar boven

  Procedures voor verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties

  Alle verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties ('Verzoeken van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties') moeten worden gericht aan Airbnb, Inc., gevestigd in San Francisco, Californië, en moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Airbnb, Inc. reageert op geldige, correct ingediende verzoeken voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de Amerikaanse wetgeving. Correct indienen van een verzoek betekent dat je dit doet via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb of, als je dit niet kunt doen, door een dagvaarding in te dienen bij de Geregistreerde Agent voor Dagvaardingen in Delaware en/of Californië:

  Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 866-403-5272, 302-636-5454 (fax), www.cscglobal.com, en/of op 888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 tav: Legal.

  De volgende materialen zijn vereist, zodat niet-spoedeisende aanvragen van Amerikaanse wetshandhavingsdiensten geldig zijn:

  1. een geldige rechtszaak, grand jury of administratieve dagvaarding is vereist om de openbaarmaking van basisgegevens van gebruikers af te dwingen, zoals uiteengezet in 18 USC § 2703(c)(2)
  2. een gerechtelijk bevel uitgegeven op grond van 18 USC § 2703(d) is vereist om de openbaarmaking van andere gegevens met betrekking tot een account af te dwingen, met uitzondering van de inhoud van communicatie
  3. voor de inhoud van communicaties tussen gebruikers is een huiszoekingsbevel vereist uitgegeven op grond van de procedures beschreven in de Amerikaanse Federal Rules of Criminal Procedure (of vergelijkbare provinciale procedures)

  Als je vragen hebt over deze wettelijke vereisten, dien je juridisch advies in te winnen. Airbnb, Inc. behoudt zich desalniettemin uitdrukkelijk het recht voor om waar nodig het gebruik van specifieke aanvullende procedures of van een geldige procedure van een wederzijds rechtshulpverdrag ('MLAT') te eisen.

  Kennisgeving aan gebruiker

  Houd er rekening mee dat Airbnb, Inc. volgens zijn beleid redelijke inspanningen levert om betrokken gebruikers op de hoogte te stellen, wanneer het een geldig wetshandhavingsverzoek ontvangt waarin naar gebruikersgegevens wordt gevraagd. Airbnb, Inc. stelt de betrokken gebruiker(s) die in het Wetshandhavingsverzoek wordt genoemd op de hoogte voor het geval dat de gebruiker passende rechtsbijstand wenst in te schakelen, behalve wanneer een afzonderlijk gerechtelijk bevel (niet alleen het Wetshandhavingsverzoek zelf) Airbnb, Inc. uitdrukkelijk verplicht om deze kennisgeving uit te stellen of achter te houden; wanneer de kennisgeving anderszins wettelijk verboden is; of wanneer Airbnb, Inc. naar eigen goeddunken gelooft dat de kennisgeving zinloos, ondoeltreffend zou zijn, of een risico op letsel of lichamelijk letsel aan een persoon of groep, of aan zijn eigendom vormt.

  Alle opdrachten inzake vertraagde kennisgeving en geheimhouding die bij Airbnb, Inc. worden ingediend, moeten voldoen aan 18 USC § 2705(b). Naast het voldoen aan alle andere wettelijke vereisten, moet elk gerechtelijke bevel dat kennisgeving van de gebruiker onder deze sectie verbiedt, een gerechtelijke uitspraak bevatten waaruit blijkt dat er reden is om aan te nemen dat kennisgeving van het bestaan van het gerechtelijke bevel resulteert in een of meer nadelig resultaten zoals uiteengezet in het statuut:

  • het in gevaar brengen van het leven of de fysieke veiligheid van een individu
  • ontvluchten van strafvervolging
  • vernietiging van of knoeien met bewijsmateriaal
  • intimidatie van potentiële getuigen of
  • anderszins een onderzoek ernstig in gevaar brengen of een proces onnodig vertragen

  Alle geheimhoudingsbevelen moeten de periode aangeven waarin het bevel effectief is om geldig te zijn.

  In overeenstemming met het beleid om gebruikers op de hoogte te stellen van juridische overheidsprocedures voor gebruikersgegevens, zal Airbnb, Inc. de overheid verzoeken om gerechtelijke toetsing van een geheimhoudingsbevel dat is uitgegeven in verband met een nationale veiligheidsinstructie.

  Terug naar boven

  Klachten van de minister van Justitie van de VS

  Als je een Amerikaanse overheidsfunctionaris bent die werkt met een provinciale of federale regelgevende autoriteit (zoals een openbaar ministerie), kun jehier via e-mail contact met Airbnb opnemen met betrekking tot consumentenklachten of andere soortgelijke zaken. Berichten afkomstig van e-mailadressen die niet van de overheid zijn, worden verwijderd en niet beantwoord. Spoedeisende verzoeken, wetshandhavingsverzoeken of gegevensaanvragen mogen niet op dit e-mailadres worden ingediend.

  Terug naar boven

  Procedures voor verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten

  De volgende richtlijnen zijn van toepassing op verzoeken om gebruikersgegevens vanwege wetshandhavingsdiensten die gevestigd zijn in andere landen dan de VS ('verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten').

  Alle verzoeken van niet-Amerikaanse wetshandhavingsdiensten moeten doorgaans worden gericht aan Airbnb Ireland, gevestigd in Dublin, Ierland, met uitzondering van:

  (1) verzoeken om informatie van wetshandhavingsdiensten in Japan of met betrekking tot gebruikers die inwoners zijn van Japan ('Japanse gebruikers'), tenzij de gebruiker een accommodatie/advertentie buiten Japan heeft gereserveerd of aangemaakt ('Verzoeken van Japanse wetshandhavingsdiensten') of

  (2) verzoeken om informatie van wetshandhavingsdiensten in China of met betrekking tot gebruikers die inwoners zijn van China ('Chinese gebruikers'), tenzij de gebruiker een accommodatie/advertentie buiten China heeft gereserveerd of aangemaakt, of de betalings- of uitbetalingsmethode buiten China is uitgegeven ('Verzoeken van Chinese wetshandhavingsdiensten').

  Over het algemeen zal Airbnb Ireland reageren op geldige, correct ingediende verzoeken, voor zover toegestaan ​door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

  Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je jouw verzoek niet kunt indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb Ireland op de hoogte stellen van je verzoek door een e-mail te sturen met een PDF-kopie van je verzoek, door een kopie van je verzoek te faxen naar +(353)16971830 of door een kopie van je verzoek op te sturen naar:

  Airbnb Ireland UC, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

  Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb Ireland te bespoedigen, vragen wij je om je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Alle wetshandhavingsverzoeken van Japan moeten worden gericht aan Airbnb GSL in Dublin, Ierland. Over het algemeen reageert Airbnb GSL op geldige, correct ingediende verzoeken voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

  Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je jouw verzoek niet kunt indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kun je Airbnb GSL op de hoogte stellen van je verzoek door een e-mail te sturen met een PDF-kopie van je verzoek, door een kopie van je verzoek te faxen naar +81345869824 of door een kopie van je verzoek op te sturen naar

  Airbnb Global Services Limited, Law Enforcement Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland

  Om de beoordeling van je verzoek door Airbnb GSL te bespoedigen, dien je je verzoek in te dienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Voor alle duidelijkheid: wanneer de wetshandhavingsinstantie om informatie vraagt met betrekking tot de advertentie of reservering van een Japanse gebruiker buiten Japan, moet de wetshandhavingsinstantie zijn verzoek richten aan Airbnb Ireland.

  Alle wetshandhavingsverzoeken van China moeten worden gericht aan Airbnb China in Peking, de Volksrepubliek China. (Voor de toepassing van deze richtlijnen omvatten 'China' en 'de Volksrepubliek China' niet Hongkong, Macau en Taiwan.)

  Zowel Chinese wetshandhavingsinstanties als niet-Chinese wetshandhavingsinstanties moeten hun verzoeken met betrekking tot Chinese gebruikers richten aan Airbnb China.

  Over het algemeen reageert Airbnb China op geldige, correct ingediende verzoeken voor zover toegestaan door de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

  Verzoeken moeten worden ingediend via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Als je jouw verzoek niet kunt indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb, kan je Airbnb China van je verzoek op de hoogte stellen door een PDF-kopie van je verzoek temailen of door een kopie van je verzoek te mailen naar:

  01B, Room 1401, Unit 1, Building 1, No. 1 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing, PRC, tav: Legal

  Om de beoordeling door Airbnb China van je verzoek te bespoedigen, gelieve je aanvraag in te dienen via hetWetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Voor de duidelijkheid, wanneer wetshandhavingsinstanties informatie zoeken met betrekking tot een advertentie of reservering van een Chinese gebruiker buiten China, of een betaling/betalingsmethode die buiten China is uitgegeven, moeten wetshandhavingsinstanties hun verzoek richten aan Airbnb Ireland.

  De volgende materialen zijn vereist voor alle niet-dringende niet-Amerikaanse wetshandhavingsverzoeken, behalve Chinese wetshandhavingsverzoeken (zie hieronder voor wetshandhavingsverzoeken in China):

  1. Voor openbaarmaking van basisgegevens van abonnees; transactie-informatie met betrekking tot een gebruikersaccount; of basisbetalingsgerelateerde gegevens, moet een wetshandhavingsentiteit een geldig verzoek indienen op het briefpapier van de wetshandhavingsinstantie
  2. Voor openbaarmaking van de inhoud van gebruikerscommunicatie moet een wetshandhavingsinstantie een geldig en bindend gerechtelijk bevel indienen (of een gelijkwaardige lokale arrestatieprocedure)

  De volgende materialen zijn vereist voor alle niet-noodverzoeken om wetshandhaving in China:

  Voor openbaarmaking van basisgegevens van abonnees, transactionele informatie met betrekking tot een gebruikersaccount, basisbetalingsgerelateerde gegevens of de inhoud van gebruikerscommunicatie moet de bevoegde Chinese autoriteit het volgende indienen:

  1. Een geldige bestuursdwang (“立案决定” or “立案通知”) op papier met het officiële briefhoofd van de Chinese Autoriteit;
  2. Een geldige kennisgeving van bewijs van collectie (“证据调取通知书”) of gerechtelijk bevel (“法院调查令”); en
  3. Een geldig identiteitsbewijs als wetshandhavingsambtenaar bij de bevoegde Chinese autoriteit (“警官证” of “工作证”).

  Wanneer de Chinese autoriteit een kennisgeving, bevel of kennisgeving van bewijs van collectie verstrekt, zal Airbnb China proberen mee te werken aan het onderzoek, onder meer door gebruikerskennisgeving te onthouden (voor algemene kennisgevingsprocedures van Airbnb, zie hieronder).

  Ondanks het bovenstaande behouden Airbnb Ierland, Airbnb GSL en Airbnb China zich uitdrukkelijk het recht voor om het gebruik van specifieke aanvullende processen, of van een toepasselijk Mutual Legal Assistance Agreement-proces ("MLAT") te eisen.

  Gebruikerskennisgeving

  Houd er rekening mee dat Airbnb Ireland, Airbnb GSL en Airbnb China een beleid hebben om redelijke inspanningen te leveren om de getroffen gebruikers op de hoogte te stellen, wanneer ze een geldig wetshandhavingsverzoek ontvangen waarin om gebruikersgegevens worden gevraagd. Airbnb Ireland, Airbnb GSL en Airbnb China stellen de betrokken gebruiker(s) op de hoogte die zijn geïdentificeerd in het verzoek van de wetshandhavingsinstantie, behalve wanneer een gerechtelijk bevel Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China, naargelang het geval, uitdrukkelijk verplicht om kennisgeving uit te stellen of achter te houden, wanneer kennisgeving anderszins verboden is door de van toepassing zijnde wetgeving of wanneer Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China, naar eigen goeddunken, gelooft dat kennisgeving zinloos of nutteloos zou zijn of een risico zou vormen op letsel of grote schade aan de rechten of eigendommen van Airbnb Ireland, Airbnb GSL of Airbnb China of aan een persoon of groep personen, waaronder minderjarigen.

  Terug naar boven

  Grensoverschrijdende informatieverzoeken

  Alle verzoeken om gebruikersgegevens moeten worden ingediend volgens de hierboven beschreven procedures en moeten aan de van toepassing zijnde wetgeving voldoen. Afhankelijk van de omstandigheden en de opgevraagde gegevens kan Airbnb van de verzoekende wetshandhavingsinstantie vragen dat zij relevante grensoverschrijdende juridische processen volgt, zoals via een wederzijds rechtshulpverdrag ('MLAT'), om een relevant gerechtelijk bevel te verkrijgen in het rechtsgebied waar de wetshandhavingsinstantie om informatie vraagt. Behalve in omstandigheden waarin een Spoedeisend Verzoek door Airbnb kan worden geaccepteerd, moeten alle Wetshandhavingsverzoeken voor informatie over Airbnb-gebruikers voldoen aan de lokale wetgeving. Als je vragen hebt over de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op je Wetshandhavingsverzoek, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

  Terug naar boven

  Spoedeisende verzoeken

  In het geval van een noodsituatie met een onmiddellijk risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel voor een persoon, kunnen ordehandhavers een spoedeisend verzoek tot openbaarmaking indienen via het Wetshandhavingsportaal van Airbnb. Klik op de knop 'Spoedeisend verzoek' op de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb.

  Als je de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb niet kunt openen, stuur dan een e-mail met als onderwerp: 'Spoedeisend verzoek tot openbaarmaking'. Houd er rekening mee dat Airbnb meestal alleen reageert op e-mails die afkomstig zijn van officiële e-maildomeinen van wetshandhavingsdiensten, als je je noodverzoek om openbaarmaking naar Airbnb e-mailt. Als je geen toegang hebt tot de startpagina van het Wetshandhavingsportaal van Airbnb en als je een noodverzoek om openbaarmaking stuurt naar Airbnb GSL, kun je je verzoek ook faxen naar +81345869824.

  Noodverzoeken om openbaarmaking moeten de volgende gegevens bevatten:

  • alle bekende e-mailadressen, namen, geboortedatums en aliassen van betrokkenen over wie je informatie zoekt en/of alle bekende thuisadressen en telefoonnummers van betrokkenen Deze informatie helpt Airbnb om de betrokkene te identificeren.
  • je naam, afdeling, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres
  • de specifieke informatie over de betrokkene die je opvraagt in geval van nood, waarom je deze informatie opvraagt en hoe deze informatie betrekking heeft op je onderzoek
  • de aard van de noodsituatie en waarom de informatie die je opvraagt urgent is en niet kan worden verkregen door het gebruik van gewone wetshandhavingsverzoeken

  Airbnb-gebruikers of derden die zich bewust zijn van een noodsituatie, moeten onmiddellijk en rechtstreeks contact opnemen met lokale wetshandhavingsdiensten.

  Terug naar boven