OVERZICHT VERZEKERING

Verzekeringsprogramma voor Japan

Wat is het verzekeringsprogramma voor Japan?

Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt gevallen waarin de host* aansprakelijk is of andere kosten heeft in verband met letsel van anderen of schade aan eigendommen van anderen als gevolg van het delen van woningen via het Airbnb-platform, en gevallen waarin de host schade oploopt als gevolg van schade aan eigendommen als gevolg van het verblijf van de gast*. In gevallen waarin eigendommen van de host schade oplopen als gevolg van het verblijf van de gast, is de verzekeringsdekking van toepassing wanneer het geschil tussen de host en de gast niet onderling kan worden opgelost en de host contact opneemt met Airbnb.

Het verzekeringsprogramma voor Japan is een verzekeringsprogramma dat wordt onderschreven door Sompo Japan Insurance Inc.

Hosts hoeven geen verzekeringspremies te betalen om te profiteren van het verzekeringsprogramma voor Japan.

Raadpleeg de volgende informatie over de verzekeringsdekking van het verzekeringsprogramma voor Japan.

Verzekeringstermijn

Deze verzekeringstermijn van het huidige verzekeringsprogramma loopt van 31 juli 2022 t/m 31 juli 2023.

Toepassingsgebied en voorwaarden

Toepassingsgebied en voorwaarden voor het aanvragen van het verzekeringsprogramma voor Japan

Vergoeding voor schade aan eigendommen van de host
Met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en uitsluitingen, betaalt het verzekeringsprogramma voor Japan voor de schade aan de accommodatie* en persoonlijke eigendommen van de host* als gevolg van het verblijf van de gast*. De verzekeringsdekking voor schade aan een woning die de host huurt of beheert, valt mogelijk onder de aanvullende dekking die hieronder wordt beschreven.

Vergoeding voor aansprakelijkheid van de host voor letsel of materiële schade
Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt ook de aansprakelijkheid van hosts wanneer een gast of anderen letsel of materiële schade oplopen wanneer de gast in een woning verblijft die via het Airbnb-platform gereserveerd is en die veroorzaakt is door het bedrijf dat de woning deelt.*

Vergoeding van kosten voor de host als gevolg van betalingen aan anderen voor ongevallen waarbij sprake is van letsel of materiële schade
Wanneer de host kosten maakt vanwege een ongeval waarbij een gast of anderen lichamelijk letsel of materiële schade oplopen, vallen die kosten mogelijk onder de dekking van het verzekeringsprogramma voor Japan. Het ongeval is alleen gedekt wanneer dit is veroorzaakt door het bedrijf dat de woning deelt en plaatsgevonden heeft tijdens het verblijf van de gast in de accommodatie die via het Airbnb-platform gereserveerd is. Elke hierboven beschreven dekking is onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en uitsluitingen van het verzekeringsprogramma voor Japan.

 1. Gedekte accommodatie

Het verzekeringsprogramma voor Japan dekt de accommodatie die de host bezit, huurt of beheert voor het bedrijf dat woningen deelt.

(*) Accommodatie wordt gedefinieerd als faciliteiten die zijn goedgekeurd op grond van de Hotel Business Act, gecertificeerd zijn op grond van de National Strategic Special Zones Act, of aangemeld zijn op grond van de Housing Accommodation Business Act, of andere faciliteiten waarin vergelijkbare accommodatie wordt aangeboden; mits aan alle volgende vereisten is voldaan:

 • De faciliteiten zijn eigendom van de host, worden gehuurd door de host of worden beheerd door de host.
 • De faciliteiten worden geadverteerd op de website van Airbnb.
 • De faciliteiten zijn gereserveerd en gebruikt door een persoon die heeft ingestemd met de servicevoorwaarden van Airbnb en de website van Airbnb heeft gebruikt. Onder accommodatie verstaan we stacaravans, bussen, campers, boomhutten en andere faciliteiten die worden geparkeerd en als accommodatie gebruikt worden. Boten en vaartuigen zijn eveneens inbegrepen indien die als accommodatie worden gebruikt.
  1. Host/hosts

  (*) Hosts worden gedefinieerd als personen die actief zijn binnen het bedrijf dat woningen deelt en die over een vergunning beschikken of anderszins wettelijke toestemming hebben.

  1. Gast/gasten

  (*) Gasten worden gedefinieerd als gebruikers van het bedrijf dat woningen deelt, met inbegrip van degenen die door de gebruiker zijn uitgenodigd en degenen die samen gebruik maken van het bedrijf dat woningen deelt.

  (*) Onder woning delen wordt verstaan het hotelbedrijf dat is uiteengezet in de Hotel Business Act (Wet nr. 138 van 1948), het bedrijf dat is uiteengezet in de National Strategy Special Area Act (Wet nr. 107 van 2013), of het accommodatiebedrijf dat is uiteengezet in de Housing Accommodation Business Act (Wet nr. 65 van 2017), of een ander soortgelijk accommodatiebedrijf, en alle activiteiten die binnen of buiten een dergelijke Advertentie worden uitgevoerd in verband met de bovenstaande diensten.

  Verzekeringsdekking

  De bovengrens die van toepassing is tijdens de verzekeringsperiode is ¥ 100.000.000 JPY per ongeval, met een aantal uitzonderingen.

  Uitsluitingen van dekking

  Belangrijkste items die niet gedekt zijn door het verzekeringsprogramma voor Japan (clausules met betrekking tot de vergoeding van schade aan eigendommen van de host)

  Items die niet in de lijst zijn opgenomen:

  • Valuta, geld, edelmetaal in goudvorm, bankbiljetten of effecten.
  • Grond, water of enige andere stof in of op het land; dit geldt echter niet voor verbeteringen aan het land bestaande uit landschapstuinieren, galerijen en bestrating (maar is van toepassing op toegevoegde grond of grond onder dergelijke accommodaties) of water dat zich bevindt in een afgesloten tank, een leidingsysteem of enige andere verwerkingsapparatuur.
  • Dieren, inclusief, maar niet beperkt tot, vee en huisdieren.
  • Staand hout en gewassen.
  • Waterscooters, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en satellieten; dit geldt echter niet voor vaartuigen die niet worden geëxploiteerd en worden gebruikt als de accommodatie.
  • Voertuigen; dit geldt echter niet voor voertuigen die niet worden gebruikt en die worden gebruikt als de accommodatie.
  • Ondergrondse mijnen of mijnschachten of accommodaties binnen dergelijke mijnen of schachten.
  • Dammen en dijken.
  • Accommodatie in doorvoer.
  • Transmissie- en distributielijnen verder dan 305 meter van de woning.

  Meest voorkomende gevallen waarin de verzekering niet uitbetaalt:

  • Oorlog, gebruik van geweld door een ander land, revolutie, inbeslagname van de regering, burgeroorlog, gewapende opstand, of andere soortgelijke incidenten of rellen.

  • Schade veroorzaakt door straling, explosie of andere schade veroorzaakt door een kernreactie of door het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of splijtstofbronmateriaal, radioactief element, radio-isotoop of door dergelijk materiaal verontreinigd materiaal, of door een daaraan toe te schrijven ongeval, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.

  • Daadwerkelijk of dreigend kwaadwillig gebruik van giftige biologische of chemische materialen.

  • Schade aan de accommodatie die voor of na de periode ontstaat waarin gasten de accommodatie gebruiken die via het Airbnb-platform gereserveerd is.

  • Schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van hosts.

  • etc.

  Meest voorkomende gevallen waarin de verzekering niet uitbetaalt (clausules inzake aansprakelijkheid en door de host gemaakte kosten)

  • Oorlog, gebruik van geweld door een ander land, revolutie, inbeslagname van de regering, burgeroorlog, gewapende opstand, of andere soortgelijke incidenten of rellen.
  • Schade veroorzaakt door straling, explosie of andere schade veroorzaakt door een kernreactie of door het verval van de atoomkern van splijtstofmateriaal of splijtstofbronmateriaal, radioactief element, radio-isotoop of door dergelijk materiaal verontreinigd materiaal, of door een daaraan toe te schrijven ongeval, met uitzondering van kernreacties of nucleair verval van atoomkernen van radio-isotopen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik.
  • Schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag van hosts.
  • Onkosten of aansprakelijkheid jegens gezinsleden die bij hosts inwonen, behalve in gevallen waarin de host aansprakelijk is of onkosten maakt vanwege betalingen aan dergelijke gezinsleden voor schade aan een accommodatie die de host huurt of beheert.
  • Kosten of aansprakelijkheid voor het oplopen van een lichamelijke handicap van werknemers van hosts tijdens het verrichten van werkzaamheden voor hosts.
  • Wanneer er een speciale overeenkomst is betreffende schadevergoeding tussen de host en een andere persoon, wordt de aansprakelijkheid bepaald door een dergelijke overeenkomst.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid veroorzaakt door afvalwater of emissies.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid vanwege beroepswerkzaamheden van advocaten, geregistreerde buitenlandse advocaten, beëdigde registeraccountants, belastingaccountants, architecten, ontwerpers, grond- en huisvestingonderzoekers, gerechtsdeurwaarder, dierenartsen of andere vergelijkbare personen.
  • Onkosten voor ongevallen vanwege aansprakelijkheid als gevolg van het bezit, het gebruik of het beheer van een vliegtuig, auto of vaartuig of voertuig buiten de accommodatie, met uitzondering van schade als gevolg van het gebruik of beheer van een auto of een vaartuig of voertuig buiten de faciliteit tijdens het gebruik van een dergelijke auto of vaartuig of voertuig buiten de faciliteit als een accommodatie.
  • Onkosten voor ongevallen vanwege aansprakelijkheid die voortvloeit uit de bouwwerkzaamheden van een accommodatie die de host huurt of beheert, zoals renovatie, uitbreiding of sloop, met uitzondering van gevallen waarin de host de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd.
  • Onkosten voor ongevallen of aansprakelijkheid als gevolg van de vernietiging van een accommodatie die door de host wordt gehuurd of beheerd, veroorzaakt door aardbevingen, uitbarstingen, overstromingen, tsunami's of soortgelijke natuurverschijnselen, behalve in gevallen waarin de schade is veroorzaakt door brand.
  • etc.

  Verzekeringsclaims

  Schademelding

  Als de host merkt dat de gast of een derde partij letsel of materiële schade heeft veroorzaakt, moet de host Airbnb daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het kan namelijk zo zijn dat de schade onder de verzekering valt. Merkt de host schade op aan een accommodatie die in bezit is van de host, en komen de host en de gast niet binnen 72 uur na het eerste contactmoment over de schade tot een oplossing? Dan moet de host Airbnb onmiddellijk op de hoogte brengen van het voorval. Het kan namelijk zo zijn dat de schade onder de verzekering valt.

  Request for delivery of insurance policy

  In dit overzicht van het verzekeringsprogramma voor Japan staan niet alle voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van de verzekeringspolis. Wil je een kopie van de verzekeringspolis? Stuur dan je Airbnb-accountgegevens naar [Aon Japan Ltd.](mailto: jp.airbnb@aon.com).

  Verzekeraar

  Sompo Japan Insurance Inc.